ARTIST

Wei Jia

Wei Jia was born in 1975 in Chengdu, Sichuan, China.Having graduat...more